Bendrieji sąsiuvinių tvarkymo, vadovėlių priežiūros, raštingumo reikalavimai

Budėjimo organizavimo tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Darbuotojų testavimosi savikontrolės greitaisiais antigeno testais tvarkos aprašas

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Ėminių paėmimo COVID-19 ligos nustatymo tyrimui atlikti ir savitestavimo organizavimo tvarkos aprašas

Geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 1–3 metų vaikų valgiaraštis

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 3–7 metų vaikų valgiaraštis

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus švietimo pagalbos vaikui teikimo aprašas

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 5 priedas

Maitinimo paslaugą teikianti įmonė

Maitinimo valgiaraštis

Meninių, pažintinių, sportinių, turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas

Mokinių tarybos darbo reglamentas

Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

Mokyklos tarybos darbo reglamentas

Mokytojo pedagoginės praktinės veiklos ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo procedūrų aprašas

Mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko grafiko sudarymo tvarkos aprašas

Mokytojų tarybos darbo reglamentas

Nemokamo maitinimo valgiaraštis

Nuotolinio mokymosi taisyklės

Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jei mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos

Pedagogų kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Sveikos gyvensenos stiprinimo programa

Tėvų komiteto darbo reglamentas

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimo, priėmimo, apskaitos, saugojimo ir išdavimo mokiniams tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Vaikų ugdymo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas

Vidaus tvarkos taisyklės

 

 

 
PAMOKŲ LAIKAS
 
1. 8:00–8:45 val.
2. 8:55–9:40 val.
3. 9:50–10:35 val.
4. 11:05–11:50 val.
5. 12:10–12:55 val.
6. 13:05–13:50 val.
7. 14:00–14:45 val.
 
tamo

smism

aikos

nsa
 olw log

 

 


NAUDINGA INFORMACIJA 
Žaslių pagrindinę mokyklą kuruojančio policijos pareigūno kontaktai:
Kaišiadorių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyrėjas Egidijus Ulanavičius,
tel. nr. (8 346) 67 826, mob. 8 670 30 116, 
el. paštas egidijus.ulanavicius@policija.lt.
 
 
  
 
 

Dabar naršo

Dabar svetainėje 133 svečiai ir narių nėra